Velký výběr produktů

Doprava nad 2 000 Kč zdarma

Expresní dodání do 24 hodin

Ověřený stabilní obchod

Pohodlné bezproblémové vrácení

Reklamační řád

Provozovatel: OUKY s.r.o.
Sídlo firmy: ČP.17, Roštění 768 43
IČO: 06812031
DIČ: CZ06812031

I. Obecné podmínky reklamace


Povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. 
 2. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
 1. Na e-mailovou adresu provozovatele
 2. Poštou na adresu provozovatele
 3. Reklamačním formulářem nebo popisem reklamace na kopii faktury 

Kupující je povinen uvést: 

 1. Co nejvýstižnější popis závad 
 2. Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list) Doporučujeme, aby kupující uvedl také číslo objednávky ( je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek )

Povinnosti prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 


II. Reklamace uplatněná v záruční době


Všeobecná ustanovení

1.Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.fotbalfans.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. 
2.Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad popř. Číslo objednávky, které naleznete v potvrzovacím emailu o přijetí objednávky obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace. 
Rozpor s kupní smlouvou
Rozpor s kupní smlouvou - Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil. 

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo.
 2. Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu. 
 3. Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
  1. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
  4. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci 
  5. zboží bylo poškozeno živly 
  6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci.

Kontrola přebírané zásilky: 

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam. 
Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.