Velký výběr produktů

Doprava nad 2 000 Kč zdarma

Expresní dodání do 24 hodin

Ověřený stabilní obchod

Pohodlné bezproblémové vrácení

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

OUKY s.r.o.
se sídlem ČP.17 Roštění 76843 Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 125866

IČ: 06812031
DIČ: CZ06812031
 
 
KONTAKT
tel: +420 777 881 229 

 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.fotbalfans.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu www.fotbalfans.cz  je OUKY s.r.o. se sídlem ČP.17 Roštění 76843 Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 125866, IČO: 06812031 (dále jen „Prodávající“). 
 2. Tyto VOP blíže upravují vztahy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) a jejich vzájemné práva a povinnosti. Kupující je povinen se s těmito VOP seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. 
 3. Veškeré práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel (viz definice níže), řídí se vztahy mezi ním a Prodávajícím rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. VÝKLAD POJMŮ

 1. Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí právnická osoba, která ve vztahu k Prodávajícímu nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, anebo fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím za účelem svého podnikání.
 3. Prodávajícím se rozumí internetový obchod www.fotbalfans.cz, jehož provozovatelem je společnost OUKY s.r.o. se sídlem ČP.17 Roštění 76843 Česká republika

 

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Zboží je možné objednávat online na internetové adrese www.fotbalfans.cz a kontaktních údajů Kupujícího zejména informace o: a) druhu a množství objednávaného zboží; b) způsobu úhrady kupní ceny zboží; c) způsobu doručení objednávaného zboží; d) nákladech spojených s dodáním zboží
 2. Podmínkou platné Elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující objednávku zboží definitivně potvrdí, bude mít možnost celou Elektronickou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a zadané údaje dodatečně upravit nebo změnit.
 3. Jestliže objednání zboží prostřednictvím Elektronické objednávky dle bodu 3.1 VOP není z jakéhokoliv důvodu možné, může být objednávka zboží uskutečněna zasláním e-mailu na adresu Prodávajícího obchod@fotbalfans.cz (dále jen „E-mailová objednávka“). 
 4. Při zaslání E-mailové objednávky je Kupující povinen v objednávce uvést následující údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa dodání zboží, telefonní číslo, číslo účtu, druh a množství objednávaného zboží a způsob doručení objednávaného zboží.
 5. Přijetí Elektronické nebo E-mailové objednávky Prodávající oznámí Kupujícímu neprodleně po jejím obdržení, a to telefonicky nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené Kupujícím.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné písemné potvrzení jeho objednávky zboží.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky ze strany Kupujícího a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího. 
 2. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
 3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP, včetně reklamačního řádu seznámil a vyjadřuje s nimi souhlas. 
 4. V případě, že objednané zboží není možné Kupujícímu dodat, Prodávající o tom neprodleně písemně informuje Kupujícího s návrhem dalšího postupu (dodání jiného zboží atd.). V případech dle předchozí věty má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li Kupující od smlouvy z důvodů dle tohoto odstavce, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího obdržel. Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující při počáteční platbě zboží, ledaže Kupující určí jinak.

 

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNY

 1. Kupní cena je uvedena na internetové adrese www.fotbalfans.cz pro jednotlivé druhy zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbožÍ.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401374627/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay od společnosti GoPay s.r.o..
 3. Způsob úhrady kupní ceny, včetně nákladů spojených s dodáním zboží, bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu Kupujícího učiněnou v jeho objednávce, přičemž Kupující má možnost volby z těchto variant: a) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2401374627/2010, veden u Fio banka a.s.; b) dobírkou při dodání zboží, kupní cena bude uhrazena Kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupníceny je podmínkou předání zboží.
 4. Faktura (daňový doklad) je odeslán elektronicky na email kupujícího.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží je Kupujícímu zasíláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb společnosti Zásilkovna., nebo poskytovatelem přepravních služeb společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.  (GLS) (dále jen „Přepravce“), v závislosti na volbě Přepravce, kterou učiní Kupující ve své objednávce
 2. Cena dopravy, příplatku za dobírku a slev za dopravu je uvedena na internetové adrese www.fotbalfans.cz/doprava-a-platba/
 3. Prodávající předá objednané zboží Přepravci zpravidla do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy, jedná-li se o zboží dostupné skladem; v případě zboží “na objednávku je dodací lhůta individuální a bude Kupujícímu sdělena Prodávajícím po zadání objednávky. V případě bezhotovostní platby zboží dle čl. VOP předá Prodávající zboží Přepravci až po připsání příslušné peněžní částky na účet Prodávajícího.
 4. Kupující je povinen zboží při dodání od Přepravce převzít. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s Přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, jestliže je zásilka neúplná nebo poškozená, anebo v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
 6. Jestliže Kupující po rozbalení zásilky zjistí, že dodané zboží je neúplné nebo poškozené, je povinen o tom neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zásilky, informovat Prodávajícího, a to zasláním e-mailu na adresu  obchod@fotbalfans.cz . K e-mailu je Kupující povinen přiložit fotografie neúplného či poškozeného zboží a soupis poškozeného zboží.

 

7. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) má právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu VOP však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 2. Lhůta podle předchozího odstavce běží ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba objednané zboží převzal.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení je Spotřebitel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího před uplynutím výše uvedené 14-ti denní lhůty, a to formou písemného prohlášení zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Fotbalfans.cz, ČP. 17, Roštění, PSČ 768 43 nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího - obchod@fotbalfans.cz . Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu VOP využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP. 
 4. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat zakoupené zboží zpět Prodávajícímu, a to na adresu Fotbalfans.cz, ČP. 17, Roštění, PSČ 768 43. Zboží musí být Prodávajícímu zasláno v původním obalu a nesmí jevit známky poškození či používání. Náklady spojené s vrácením zboží dle předchozích odstavců nese v plné výši Spotřebitel.
 5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží. Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel při počáteční platbě zboží, ledaže Spotřebitel určí jinak. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zakoupené zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Při uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění (reklamace) se práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.

  

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, k jejich vzájemné komunikaci a pro vnitřní potřeby Prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováváním osobních údajů prodávajicím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů celém rozsahu dle tohozo článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje Kupujícího budou plně zabezpečeny proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku dle předchozí věty představují pouze externí přepravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro řádné doručení zboží.
 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s výše uvedeným účelem v databázi Prodávajícího. Tento souhlas může Kupující kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese obchod@fotbalfans.cz. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud si zákazník přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@fotbalfans.cz.
 5. Uzavřené kupní smlouvy Prodávající archivuje v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 3. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.
 5. Součástí těchto VOP je následující příloha: Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Kontaktní údaje Prodávajícího:  
 
ADRESA
 
OUKY s.r.o. (sídlo, fakturační adresa)
ČP.17 Roštění 76843 Česká republika
IČ: 06812031
DIČ: CZ06812031
obchod@fotbalfans.cz
 

 

7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23.09.2022

 


 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a upravuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího, kterým je internetový obchod www.fotbalfans.cz, jehož provozovatelem je společnost OUKY s.r.o., IČO: 06812031, se sídlem ČP.17, Roštění, PSČ 768 43 (dále jen „Prodávající“). Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího.
 2. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží vyjadřuje Kupující s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího souhlas.
 3. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“). Práva Podnikatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.  

  

2. VÝKLAD POJMŮ

 1. Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“).
 2. Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí právnická osoba, která ve vztahu k Prodávajícímu nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím za účelem svého podnikání.
 4. Pro účely tohoto reklamačního řádu se kupujícím rozumí Spotřebitel ve smyslu čl. 2.1 reklamačního řádu a jiná fyzická nebo právnická osoba ve smyslu čl. 2.2 reklamačního řádu (dále jen „Kupující“).
 5. Prodávajícím se rozumí internetový obchod www.fotbalfans.cz, jehož provozovatelem je společnost OUKY s.r.o., IČO: 06812031, se sídlem ČP.17, Roštění, PSČ 768 43

 

3. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ ) ZÁKONNÁ ZÁRUKA)

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADY ZBOŽÍ

 1. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

5. LHŮTA A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí; to neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty právo z vady zboží u Prodávajícího uplatnit nelze.
 2. Před uplatnění reklamace Kupující sdělí Prodávajícímu záměr zakoupené zboží reklamovat, a to písemně zasláním e-mailu na adresu obchod@fotbalfans.cz.
 3. Kupující zašle řádně zabalené reklamované zboží na adresu Prodávajícího Fotbalfans.cz, ČP.17, Roštění, PSČ 768 43 K reklamovanému zboží je Kupující povinen přiložit doklad o zaplacení (daňový doklad) a písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace, včetně zvoleného způsobu vyřízení reklamace. Zvolený způsob vyřízení reklamace není Kupující oprávněn změnit bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
 4. Reklamované zboží zaslané Kupujícím na dobírku nebude ze strany Prodávajícího přebráno a bude vráceno zpět Kupujícímu na jeho náklady.

 

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta dle předchozí věty neběží v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zaplacení apod.). Prodávající je povinen vyžádat se doplnění podkladů od Kupujícího v co nejkratší možné lhůtě. 
 2. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupujícímu, který není spotřebitelem, Prodávající písemně potvrdí, kdy reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 
 3. V případě, že reklamace je Prodávajícím uznána jako oprávněná a Kupující požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašle Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zpět nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy bylo Kupujícímu zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace. Peněžní prostředky zašle Prodávající zpět Kupujícímu stejným způsobem, kterým je obdržel, ledaže Kupující určí jinak.
 4. Není-li reklamace ve lhůtě dle čl. 6.1 reklamačního řádu vyřízena, má Kupující nárok na vrácení peněz.

 

Dokumenty ve formátu pdf:

Dokumenty ve formátu word: